กองทุนรวม

บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด(มหาชน) และบุคคลากรที่มีประสบการณ์และความชำนาญเฉพาะด้านรวมถึงการประสานงานกันอย่างเป็นระบบ ด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง

  • ให้คำปรึกษา แนะนำ ในการลงทุนให้แก่นักลงทุนทั้งรายย่อยและสถาบัน
  •  อำนวยความสะดวกในการซื้อขายกองทุน
กองทุนรวมคืออะไร

กองทุนรวมคือ เครื่องมือในการลงทุน (Investment Vehicle) สำหรับผู้ลงทุนรายย่อย ที่ประสงค์จะนำเงินมาลงทุนในตลาดเงินตลาดทุน แต่ติดขัดด้วยอุปสรรคหลายประการ ที่ทำให้การลงทุนด้วยตนเองไม่สามารถได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ต้องการ เช่น

  • มีทุนทรัพย์จำนวนจำกัด ไม่สามารถกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเภทได้มากพอ เพื่อลดความเสี่ยงจากการลงทุน
  • ไม่มีประสบการณ์ ความรู้ ความชำนาญในการลงทุน
  • ไม่มีเวลาจะศึกษา ค้นหา และติดตามข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจการลงทุน

กองทุนรวม จึงเป็นเครื่องมือในการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ มีการจัดการลงทุนอย่างเป็นระบบ โดยมีจุดมุ่งหมาย ให้การลงทุนได้รับผลตอบแทนที่ดีทีสุด ภายใต้กรอบความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนรับได้

บลจ. ที่เราเป็นตัวแทน

1. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

2. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
3. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
4. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
5. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด
6. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
7. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
8. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด
9. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด
10. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
11. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
12. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด
13. บริษัทหลักทรพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด

Copyright © 2020 Beyond Securities Public Company Limited. All rights reserved. | นโยบายความเป็นส่วนตัวและนโยบายการใช้คุกกี้